Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů a používání cookies


Provozovatelem těchto webových stránek je společnost ČIPERKA a.s. se sídlem Hněvkovského 66, 617 00 Brno, IČ: 47906103, DIČ: CZ47906103 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4269 (dále jen „správce“).

V těchto zásadách jsou stanoveny pravidla, kterými se budeme při zpracování Vašich osobních údajů řídit, aby bylo zachováno právo na ochranu Vašich osobních údajů, Vaše právo na soukromí a nemohlo dojít ke zneužití Vašich osobních údajů.

Pravidla zpracování osobních údajů uvedené v těchto zásadách odpovídají povinnostem, které jsou nám uloženy při zpracování osobních údajů Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jako GDPR).

Prostřednictvím těchto zásad Vás jako našeho zákazníka, návštěvníka webu orientalniparfem.cz nebo příjemce novinek také informujeme o skutečnostech a Vašich právech, o nichž v souladu s GDPR musíte být informováni, a které zajišťují dostatečnou transparentnost při zpracování Vašich osobních údajů.

V těchto zásadách jsou stanoveny postupy a principy na jejichž základě budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a budeme s nimi nakládat. V případě, že by bylo cokoliv nejasné nebo byste se chtěli na cokoli týkajícího se Vašich osobních údajů zeptat, využijte kontaktní údaje uvedené níže v těchto zásadách.

 

1. Shromažďování osobních údajů

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

a) zpracováváme a budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

b) plníme informační povinnost dle článku 13 GDPR ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

c) umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

 

2. Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami svěříte, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

2.1. Poskytování služeb a plnění smlouvy
Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, e-mail, telefon a korespondenční adresu nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy – nákup zboží a vyřízení objednávky, reklamace zboží a vyřízení reklamace.

2.2. Doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

2.3. Marketing - zasílání obchodních sdělení, newsletterů
Vaše osobní údaje: e-mail, jméno a příjmení využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení a newsletterů. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak na základě našeho oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.

Odběr takových marketingových sdělení však můžete kdykoliv bezplatně odhlásit pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého e-mailu obsahujícího obchodní sdělení nebo prostřednictvím kontaktního emailu uvedeného níže.

2.4. Vedení účetnictví – zákonná povinnost
Jste-li našimi zákazníky, Vaše osobní údaje (fakturační údaje uvedené na faktuře) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

 

3. Předávání Vašich osobních údajů dalším osobám

3.1. Předávání ke zpracování

Vaše osobní údaje nesdělíme nikomu mimo případů, jak jsou popsány v těchto Zásadách.

K Vašim osobním údajům budou mít přístup výhradně zaměstnanci naší společnosti, kteří budou pověřeni s těmito osobními údaji pracovat. Všichni zaměstnanci, kteří budou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou písemně zavázáni mlčenlivostí, tudíž se nesmí o Vašich osobních údajích nikde šířit. Tito zaměstnanci jsou také řádně proškoleni, aby věděli, jak mají s Vašimi osobními údaji zacházet a za jakých podmínek může dojít ke zpracování Vašich osobních údajů.

3.2 Třetí osoby – zpracovatelé, jimž budou osobní údaje předávány

Zpracovatelé jsou především naši účetní, právníci, daňoví, marketingoví a jiní poradci a spolupracující společnosti.

Můžeme také Vaše osobní údaje sdílet s dalšími třetími stranami s cílem, abychom zabránili trestnému činu a snížili rizika, pokud to vyžaduje zákon a kde to považujeme za vhodné, v reakci na soudní proces nebo abychom ochránili práva či majetek naší společnosti, našich partnerů nebo Vás.

3.3. Předávání mimo EU

Vaše osobní údaje nejsou předávány do zemí mimo Evropskou unii kromě situací, kdy jsou tam předávány za účelem lepšího zálohování a ochrany dat.


4. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

4.1. Právo na informace
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Kdykoliv nás můžete na níže uvedených kontaktních údajích požádat o to, abychom Vám zaslali potvrzení, zda zpracováváme některé Vaše osobní údaje a pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, tak máte právo získat přístup k těmto informacím:

a) jaké Vaše osobní údaje a za jakým účelem je zpracováváme,

b) kdo jsou příjemci a zpracovatelé vašich osobních údajů,

c) po jakou dobu budou Vaše osobní údaje založeny a pokud není možno tuto dobu určit, tak kritéria použití ke stanovení této doby,

d) u kterých osobních údajů můžete požadovat jejich výmaz nebo omezení zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování,

e) o právu podat stížnost u dozorového úřadu,

f) o zdrojích osobních údajů, pokud nebyly získány od Vás.

Pokud nás o to požádáte, tak Vám poskytneme kopie Vašich zpracovávaných osobních údajů. Pokud budete požadovat další kopie, může být toto zpoplatněno ve výši vynaložených nákladů.
Tyto informace se Vám pokusíme dodat co nejdříve, podle rozsahu Vámi požadovaných informací. Nejpozději však do 30 dnů.

Upozorňujeme v této souvislosti, že v určitých případech stanovených Nařízením nejsme povinni zcela nebo zčásti Vaší žádosti vyhovět. Pokud obdržíme Vaši žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme Vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti.

4.2. Právo na přístup ke svým osobním údajům

Na základně Vaší žádosti Vám doložíme, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

4.3. Právo na opravu osobních údajů

Pokud zjistíte, že některé Vaše osobní údaje máme uvedeny nepřesně, nesprávně nebo neúplně, tak máte právo požadovat změnu, opravu či doplnění Vašich osobních údajů.

4.4. Právo vznést námitku proti zpracování

Pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, nebo že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud vznesete námitku proti zpracování, můžete využít tohoto práva. V tom případě bez odkladu omezíme zpracování do doby vyřešení Vaší námitky. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

4.5. Právo výmazu (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na Vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným právním předpisem.

4.6. Právo na přenositelnost informací

Dle čl. 20 GDPR máte rovněž právo na přenos zpracovávaných informací ve strukturovaném běžně použitelném formátu.

4.7. Odvolání souhlasu

Svůj udělený souhlas můžete kdykoli odvolat písemně nebo prostřednictvím e-mailu.

4.8. Právo podat stížnost

Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění našich povinností plynoucích z GDPR, kdykoli obrátit k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Velmi bychom ocenili, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

 

5. Používání cookies

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vyhodnocování návštěvnosti webu a k tomu, aby provozovatel mohl sledovat preference návštěvníků a aby mohl podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Bez Vašeho souhlasu nezpracováváme údaje, které by Vás mohly identifikovat jako konkrétní fyzickou osobu.

Takovéto zpracování je zákonné na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

V této souvislosti Vás upozorňujeme, že máte také právo vznést námitku proti zpracování údajů, které byly zpracovány z titulu oprávněných zájmů správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, právo na informace o údajích vedených s Vaší osobou a právo požádat o výmaz zpracovávaných údajů.

Údaje, které takto jako provozovatel získáme, mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům: tvůrce technického řešení webu: Kicero Group s.r.o.

5.1. Cookies a uchovávání informací na vašem počítači

5.1.1. Co jsou cookies?

Jde o malé datové soubory, které jsou nezbytné pro některé funkce webových stránek, jako je třeba přihlašování. Díky cookies si stránky mohou také zapamatovat různé nastavení, jako je jazyk, font a další možnosti, které jste si pro zobrazení stránek sami zvolili. To je důvod, proč cookies umísťujeme na Váš počítač. Totéž dělá většina velkých internetových stránek a poskytovatelů.

5.1.2. Jaké existují druhy cookies?

Cookies lze rozdělit podle jejich trvanlivosti a podle toho, kdo je na Váš počítač umisťuje. Podle jejich trvanlivosti je lze rozdělit na dvě kategorie:

* krátkodobé (session cookie) – zůstávají ve Vašem prohlížeči do zavření Vašeho prohlížeče, poté se vymažou.
* dlouhodobé (persistent cookie) – zůstávají uloženy v prohlížeči dlouhou dobu (záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookie) nebo dokud je ručně neodstraníte.
Podle toho, kdo cookies vytváří a zpracovává lze rozdělit cookies na dvě kategorie:

* cookie první strany (first party cookie) – vytváří je přímo webová stránka nebo skripty na stejné doméně. Nejčastěji slouží k zajištění základní funkčnosti webu.
* cookie třetích stran (third party cookie) – jsou vytvářeny jiné skripty. Jsou to nejčastěji cookies reklamních systémů, widgetů sociálních sítí nebo vložených videí.

5.1.3. Na tomto webu používáme tyto cookies:

Technické (první strany, krátkodobé) – jsou nezbytné pro zajištění elementární funkce stránek, tj. vložení produktů do košíku, proces nákupu a zobrazení verze stránky vyžadující javascript nebo bez něj.

Google Analytics (první strany, dlouhodobé) – abychom Vám mohli stránky lépe přizpůsobit, využíváme pro měření anonymních dat o chování uživatelů nástroj Google Analytics.

Facebook (třetí strany, krátkodobé i dlouhodobé) – umisťuje je Facebook tlačítko na tomto webu.

Heureka (první strany, dlouhodobé) – pro marketingové účely a vyhodnocení našich reklamních kampaní.

Cookies nikdy nepoužíváme k tomu, abychom Vás osobně identifikovali, a nikdy do nich neumisťujeme citlivá nebo osobní data.

5.1.4. Jak lze upravit využívání cookies

Všechny cookies, které už na Vašem počítači jsou, můžete vymazat. Většina prohlížečů také nabízí možnost blokace umísťování cookies na Váš počítač, v takovém případě ale nebudete moci využívat všechny naše online služby. Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče. Pro nejrozšířenější prohlížeče to jsou:

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Opera
Android
Podrobnosti najdete na stránkách AboutCookies.org.

 

6. Kontaktní údaje

V případě jakýchkoliv žádostí, požadavků, připomínek nebo nejasností nás můžete kontaktovat na e-mailu info@orientalniparfem.cz, nebo písemně na adresu naší provozovny.

 

7. Závěr

Odesláním objednávky nebo příslušného formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Tyto Zásady byly přijaty dne 24. 5. 2018. Naše společnost může tyto zásady měnit, pokud zůstanou v souladu se zákonem a GDPR. Případné změny těchto zásad zveřejníme na svých internetových stránkách.

 

 

Zpět do obchodu